? Kadim Hikmet Akademisi | Kadro | Prof. Dr. M. Cüneyt Kaya | Prof. Dr. M. Cüneyt Kaya
HESABIM
G?R?? YAP

Ho?geldiniz! Hesab?n?za buradan giri? yapabilirsiniz.ya da
YENİ HESAP OLUŞTUR

Bilgilerinizi girerek yeni bir hesap edinebilirsiniz.


Prof. Dr. M. Cüneyt Kaya

 

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (2000). Yüksek lisansını “İbn Sînâ Felsefesinde Âlemin Mükemmelliği Düşüncesi” başlıklı tezle Marmara Üniversitesi’nde (2002), doktorasını ise “İslam Felsefesinde Metafizik Bir Problem Olarak İmkân” adlı çalışmasıyla İstanbul Üniversitesi’nde tamamladı (2008). 2005-2006 yıllarında Yale Üniversitesi Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü’nde araştırmacı olarak bulundu. Halen İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde görev yapan ve İbn Sînâ felsefesi, klasik sonrası dönemde felsefe, İslam felsefesi tarihi yazıcılığı ve Osmanlı-Türk modernleşmesi sürecinde felsefenin konumu alanlarında çalışmalarını sürdüren Kaya, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne bağlı İslam Araştırmaları Merkezi’nin (İSAMER) müdürlüğünü ve Klasik Yayınları bünyesindeki İslam Felsefesi Dizisi’nin de editörlüğünü yürütmektedir.

 

YAYINLAR


A. Kitap

 

 1.        Bir ve Çok: Âmirî Felsefesinde Tanrı ve Âlem, İstanbul: Klasik, 2017.
 2.        Varlık ve İmkân: Aristoteles’ten İbn Sînâ’ya İmkânın Tarihi, İstanbul: Klasik, 2011.

 

B. Makale & Kitap Bölümü

 

 1.       “Yaşayan Bir Gelenekten Akademik Bir Disipline İslam Felsefesi”, İslam Felsefesi: Geçmişe ve Günümüze Dair Bazı Meseleler, Köln: Plural Publications, 2017, s. 12-42.
 2.       “İslam Felsefesi Araştırmalarında Mahiyet ve Kapsam Sorunu”, Türkiye’de İslam Felsefesi Araştırmalarının Seyri: Kazanımlar, Öncelikler, Sorunlar, ed. M. Nurullah Turan, İrfan Karadeniz, Enver Şahin, Rize: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, 2016, s. 69-77.
 3.       “İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünün Unutulmuş Bir Hocası: Orhan Sadeddin -Hayatı, Eserleri ve Felsefe Anlayışı”, Felsefe Arkivi (Abdurrazak Gültekin ile birlikte), sy. 45 (2016), s. 1-31.
 4.       “Ahmed Naim’in Felsefe Çalışmalarına Giriş: Felsefeyi Konumlandırma Çabası Olarak Hikmet / Felsefe Dersleri”, Felsefe Dersleri, haz. Cahid Şenel – M. Cüneyt Kaya, İstanbul: Klasik, 2016, s. 17-33.
 5.      “Âmirî Çalışmaları İçin Yeni Bir Kaynak: el-Mecâlisü’s-seb beyne’ş-Şeyh ve’l-Âmirî”, Nazariyat: İslâm Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi, I/2 (2015), s. 1-33. English version: “A New Source for al-Âmirî Studies: al-Majâlis al-sab bayna al-Shaykh wa al-Âmirî”, Nazariyat: Journal for History of Islamic Philosophy and Sciences, I/2 (2015), pp. 1-34.
 6.       “İshâk b. Huneyn ve Târîhu’l-etıbbâ’sı”, Felsefe, Tıp ve Tarih: Tabakât Literatürü Üzerine Bir İnceleme, ed. Mustakim Arıcı, İstanbul: Klasik, 2014, s. 11-35.
 7.       “ Tabakât Literatürünün Endülüs’teki İlk Örneği: İbn Cülcül ve Tabakâtü’l-Etıbbâ ve’l-Hukemâ’sı”, Felsefe, Tıp ve Tarih: Tabakât Literatürü Üzerine Bir İnceleme, ed. Mustakim Arıcı, İstanbul: Klasik, 2014, s. 37-56.
 8.       “In the Shadow of “Prophetic Legislation”: The Venture of Practical Philosophy after Avicenna”, Arabic Sciences and Philosophy, XXIV/2 (2014), s. 269-296.
 9.        “Giriş: İslâm Felsefesinin Mahiyeti Üzerine”, İslâm Felsefesi: Tarih ve Problemler, ed. M. Cüneyt Kaya, İstanbul: İSAM Yayınları, 2013, s. 15-36.
 10.        “İslâm Filozoflarının Türkiye’de Neşir ve Tercüme Edilen Eserleri Bibliyografyası”, İslâm Felsefesi: Tarih ve Problemler, ed. M. Cüneyt Kaya, İstanbul: İSAM Yayınları, 2013, s. 799-846.
 11.       “Konevî’nin Metafizik Eleştirisi: İbn Sînâ’da Tanrı’nın Cüz’îleri Bilmesi Sorunu”, Felsefe Arkivi, sy. 37 (2012), s. 27-38.
 12.       “Bir “Filozof” Olarak Sirâceddin el-Urmevî (ö. 682/1283): Letâifü’l-hikme Bağlamında Bir Tahlil Denemesi”, Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, sy. 33 (2012), s. 1-45.
 13.       “Gazzâlî ve Âlemin Mükemmelliği: Leyse fi’l-imkânın İbn Sînâcı Kökleri Üzerine”, ed. İlyas Çelebi, 900. Vefat Yılında Uluslararası Gazzâlî Sempozyumu Bildirileri, İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2012, s. 561-601.
 14.      “Gelenek ile Gelecek Arasında Cumhuriyet Dönemi Felsefe Tarihi Yazıcılığı”, Türkiye’de Felsefenin Geleneği ve Geleceği, ed. Şafak Ural v.dğr., İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2012, s. 207-224.
 15.      “Prophetic Legislation: Avicenna’s View of Practical Philosophy Revisited”, Philosophy and the Abrahamic Religions: Scriptural Hermenutics and Epistemology, ed. Torrance Kirby, Rahim Acar, Bilal Baş, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2012, s. 205-223.
 16.      “Şukûk alâ Uyûn: Uyûnu’l-mesâil’in Fârâbî’ye Aidiyeti Üzerine”, İslam Araştırmaları Dergisi, sy. 27 (2012), s. 29-67.
 17.      “Türkiye’de Modern Felsefe Tarihi Yazımının Serencamı: Geç-Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Bir Literatür Değerlendirmesi”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi: Türk Felsefe Tarihi Sayısı, sy. 17 (2011), s. 11-48 (Ali Utku ile birlikte).
 18.      “Tabipler İçin Felsefe: İbn Hindû’nun Felsefe Tasavvuru ve Sözlüğü”, Felsefe Arkivi, sy. 34 (2011), s. 21-79.
 19.      “Tabibin Felsefeye İhtiyacı Var mı? İbn Hindû’ya Göre Tıp-Felsefe İlişkisi”, Kutadgubilig: Felsefe-Bilim Araştırmaları, sy. 19 (Mart 2011), s. 417-430.
 20.      “Mehmet Emin Erişirgil: Bergsonculuktan Pragmatizme Bir Dârulfünûn Hocası”, Kutadgubilig: Felsefe-Bilim Araştırmaları, sy. 18 (Ekim 2010), s. 128-180.
 21.      “İbn Sînâ’nın Türkiye’de Neşir ve Tercüme Edilen Eserleri”, Dimitri Gutas, İbn Sînâ’nın Mirası, ed.-çev. M. Cüneyt Kaya, Genişletilmiş 2. bsk., İstanbul: Klasik Yayınları, 2010, 345-357.
 22.      “Peygamber’in Yasa Koyuculuğu: İbn Sînâ’nın Amelî Felsefe Tasavvuruna Bir Giriş Denemesi”, Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, sy. 27 (2009), s. 57-91.
 23.      “İbn Sînâ Öncesi İslam Felsefesinde Zorunlu-Mümkün Ayırımı”, Genç Akademisyenler İlahiyat Araştırmaları, ed. Sami Erdem, İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2009, s. 475-480.
 24.      “Daha Mükemmel Bir Âlem Var Olabilir mi?: “Leyse fi’l-imkân” Tartışmasının Kaynakları Üzerine Notlar”, Dîvân: İlmî Araştırmalar, sy. 16 (2004/1), s. 239-249.
 25.      “Cedidcilik Hareketinin İstanbul’daki Sesi: İslam Dünyası Dergisi”, Müteferrika, sy. 20 (2001/2), s. 145-168. 

 

C. Kitap Değerlendirmesi

 

 1.       “Dimitri Gutas, Avicenna and the Aristotelian Tradition: Introduction to Reading Avicenna’s Philosophical Works (Second, Revised and Enlarged Edition, Including an Inventory of Avicenna’s Authentic Works)”, Nazariyat: İslâm Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi, I/2 (2015), s. 162-165. English version: “Dimitri Gutas, Avicenna and the Aristotelian Tradition: Introduction to Reading Avicenna’s Philosophical Works (Second, Revised and Enlarged Edition, Including an Inventory of Avicenna’s Authentic Works)”, Nazariyat: Journal for History of Islamic Philosophy and Sciences, I/2 (2015), s. 146-150.
 2.       “Orhan Şener Koloğlu, Mutezile'nin Felsefe Elestirisi: Harezmli Mutezilî İbnü'l-Melâhimî'nin Felsefeye Reddiyesi”, Ilahiyat Studies, sy. 2 (2010), s. 264-266.
 3.       “Peter Adamson, Richard C. Taylor (ed.), The Cambridge Companion to Arabic Philosophy”, The Muslim World, sy. 98 (2008), 151-155.
 4.       “Robert Wisnovsky, Avicenna’s Metaphysics in Context”, Journal of Islamic Philosophy, sy. 2 (2006), 195-198.
 5.       “Eric L. Ormsby, İslâm Düşüncesinde İlâhî Adalet Sorunu (Teodise)”, İslâmiyât, VIII/1 (2005), 161-166.
 6.       “Dimitri Gutas, Yunanca Düşünce, Arapça Kültür”, Dîvân: İlmî Araştırmalar, sy. 14 (2003/1), s. 195-204.
 7.       “Hüseyin Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi”, İslâm Araştırmaları Dergisi, sy. 9 (2003), s. 132-136.

 

 

D. Ansiklopedi Maddesi

 

 1.       “Yuhannâ b. Bıtrîk”, TDV İslâm Ansiklopedisi, XLIII (2013), s. 579-580.
 2.       “Yuhannâ b. Mâseveyh”, TDV İslâm Ansiklopedisi, XLIII (2013), s. 582.
 3.       “Contingency and Necessity”, The [Oxford] Encyclopedia of Philosophy, Science, and Technology in Islam, I (2014), s. 146-150.
 4.       “Cause and Effect”, The [Oxford] Encyclopedia of Philosophy, Science, and Technology in Islam, I (2014), s. 123-128.
 5.       “Bedevî, Abdurrahman”, TDV İslâm Ansiklopedisi, Ek Cilt-1 (2016), s. 176-177.
 6.       “Ehvânî, Ahmed Fuâd”, TDV İslâm Ansiklopedisi, Ek Cilt-1 (2016), s. 396-397.
 7.       “Erişirgil, Mehmet Emin”, TDV İslâm Ansiklopedisi, Ek Cilt-1 (2016), s. 417-418.
 8.       “İbn Ahî Hizâm”, TDV İslâm Ansiklopedisi, Ek Cilt-1 (2016), s. 585.
 9.       “İbnü’d-Dellâc”, TDV İslâm Ansiklopedisi, Ek Cilt-1 (2016), s. 608-609.
 10.       “Ahmed Selîm Sa‘îdân”, TDV İslâm Ansiklopedisi, Ek Cilt-2 (2016), s. 451-452

 

 

E. Diğer

 

 1.       “Yaşayan Bir Gelenekten Akademik Bir Disipline İslam Felsefesi”, Sabah Ülkesi, sy. 49 (Ekim 2016), s. 54-58 (http://sabahulkesi.com/ya%C5%9Fayan-bir-gelenekten-akademik-bir-disipline-islam-felsefesi-m-c%C3%BCneyt-kaya/).
 2.       “Süreklilik ve Özgünlük Arasında İslam Felsefesi”, Sabah Ülkesi, sy. 38 (Ocak 2014), s. 14-17 (http://www.igmg.org/fileadmin/magazine/sabah_uelkesi/sayi_38_ocak_2014/index.html).
 3.      “Mahmut Kaya ile Türkiye’deki İslâm Felsefesi Çalışmaları Üzerine”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (Türk Felsefe Tarihi Sayısı), sy. 17 (2011), 383-397.
 4.      “Muhammed Hamidullah Biyo-Bibliyografyasına Küçük Bir Katkı”, Dergâh, sy. 260 (Ekim 2011), s. 21-22.

 

 

EDİTÖRLÜK

 

 1.       Babanzâde Ahmed Naim, Felsefe Dersleri, haz. Cahid Şenel, M. Cüneyt Kaya, İstanbul: Klasik, 2016, 436 s.
 2.       İslâm Düşüncesinde Süreklilik ve Değişim: Seyyid Şerif Cürcânî Örneği, ed. M. Cüneyt Kaya, İstanbul: Klasik, 2015, 235 s.
 3.       Babanzâde Ahmed Naim, Felsefe Makaleleri, haz. M. Cüneyt Kaya, Cahid Şenel, İstanbul: Klasik, 2014, 212 s.
 4.       İslâm Felsefesi: Tarih ve Problemler, ed. M. Cüneyt Kaya, İstanbul: İSAM Yayınları, 2013, 869 s.
 5.       Gazzâlî Konuşmaları (İlhan Kutluer, Ömer Türker, Fehrullah Terkan, Fatih Toktaş, H. Yunus Apaydın, Osman Demir, Ekrem Demirli), ed. M. Cüneyt Kaya, İstanbul: Küre Yayınları, 2012, 300 s.
 6.       Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi: Türk Felsefe Tarihi, ed. M. Cüneyt Kaya, sy. 17 (Bahar 2011).
 7.       Türkiye’de/Türkçede Felsefe Üzerine Konuşmalar (İsmail Kara, Ş. Teoman Duralı, Ömer Naci Soykan, Doğan Özlem, Zeynep Direk, Ahmet Arslan, İhsan Fazlıoğlu), ed. M. Cüneyt Kaya, İstanbul: Küre Yayınları, 2009, 256 s.
 8.       İbn Haldun, Mukaddime: Osmanlı Tercümesi, çev. Pîrîzâde Mehmed Sâhib - Ahmed Cevdet Paşa, ed. Yavuz Yıldırım, Sami Erdem, Halit Özkan, M. Cüneyt Kaya, 3 cilt (482+438+334 s.), İstanbul: Klasik, 2008. Yeni baskı: İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2015.
 9.       İslam ve Klasik, ed. Sami Erdem, M. Cüneyt Kaya, İstanbul: Klasik, 2008, 425 s.
 10.       Dimitri Gutas, İbn Sînâ’nın Mirası, ed. ve çev. M. Cüneyt Kaya, İstanbul: Klasik, 2004, xxxiv+214 s. Genişletilmiş 2. bsk.: İstanbul: Klasik, 2010, xxiii+368 s.

 

 TERCÜME

 

 1. Kitap

 

 1.       Peter Adamson ve Richard C. Taylor (ed.), İslam Felsefesine Giriş, İstanbul: Küre Yayınları, 2007, 514 s.
 2.       Muhammed Habib Efendi el-Ubeydî, Hablü’l-İ‘tisâm ve Vücûbu’l-Hilâfe fî Dîni’l-İslâm, Hilâfet Risâleleri içinde, haz. İsmail Kara, İstanbul: Klasik, 2004, c. IV, s. 171-242 (Özgür Kavak ile birlikte).

 

 1. Makale

 

 1.       Dimitri Gutas, “İbn Sînâ Felsefesinde Hayal-Oluşturucu Güç (el-Mütehayyile) ve Aşkın Bilgi”, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy. 35 (2008/2), 159-174.
 2.       Dimitri Gutas, “İbn Sînâ’ya Göre Kelamın Mantığı”, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy. 34 (2008/1), 247-258.
 3.       Dimitri Gutas, “Sınırları Olmayan Akıl: İbn Sînâ’da Mistisizmin Mevcut Olmayışı Üzerine”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy. 15 (2007), 315-338.
 4.       el-Almavî, “Kitaplarla İlişkinin Adabı Üzerine”, Müteferrika, sy. 29 (2006/1), s. 219-232. Yeniden basım: Bilim ve Sanat Vakfı Bülteni, sy. 60 (2006), s. 58-66.
 5.       Fahreddin Râzî, “Fahreddin Râzî’nin Vasiyeti”, Bilim ve Sanat Vakfı Bülteni, sy. 59 (2005), s. 65-66.
 6.       Hans Daiber, “İslâm Felsefesi Tarihi Çalışmamızın Anlamı ve Amacı Nedir?: İhmal Edilmiş Bir Disiplinin Tarihi”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XLV/2 (2004), s. 355-377.
 7.       Dimitri Gutas, “İbn Sînâ’nın Meşrıkî Felsefesi: Mâhiyeti, İçeriği ve Günümüze İntikâli”, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy. 19 (2000), s. 185-205.

      8.  Charles Le Gai Eaton, “Batı Kültürünün Kökleri”, Bilim ve Sanat Vakfı Bülteni, sy. 47 (Mart-Nisan 2000), s. 29-38.