? Kadim Hikmet Akademisi | Kadro | Prof. Dr. Ferruh Özpilavcı | Prof. Dr. Ferruh Özpilavcı
HESABIM
G?R?? YAP

Ho?geldiniz! Hesab?n?za buradan giri? yapabilirsiniz.ya da
YENİ HESAP OLUŞTUR

Bilgilerinizi girerek yeni bir hesap edinebilirsiniz.


Prof. Dr. Ferruh ÖZPİLAVCI

 

1974 yılında Kırşehir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sakarya’da tamamladı. 1997 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2000 yılında M. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü’nde “Ebü’l-Berekât el-Bağdâdî’nin Nefs Teorisi” isimli yüksek lisans çalışmasını, 2008 yılında da “Ebü’l-Berekât el-Bağdâdî’de Tabiat Felsefesi” isimli doktora tezini tamamladı. 1999-2008 yılları arasında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı; 2009 yılında M. Ü. İlahiyat Fakültesi Mantık Anabilimdalı’nda öğretim üyesi olarak göreve başladı, 2017 yılında mantık alanında doçent unvanını aldı. 2012 yılından itibaren Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Çeviri ve Yayım Dairesi Başkanı olarak görev yapmaktadır. Bilimsel çalışmaları şunlardır:

 

Eserler:

 

1.     Ebü’l-Berekât el-Bağdâdî’de Tabiat Felsefesi, Litera Yayıncılık, İstanbul 2011.

2.     Fârâbî’nin Önerme Anlayışı, Litera Yayıncılık, İstanbul 2015.

3.     Fârâbî, Şerhu’l-İbâre Peri Hermeneias Büyük Şerhi, Arapça Metin neşri ve Çeviri: Ferruh Özpilavcı, Litera Yayıncılık, İstanbul 2015.

4.     Ebherî, Îsâgûcî, Tahkik, Çeviri ve Şerh: Ferruh Özpilavcı, Litera Yayıncılık, İstanbul 2017.

5.     Kâtibî, Şemsiyye, Çeviri ve Şerh: Ferruh Özpilavcı, Litera Yayıncılık, İstanbul 2017.

6.     İbn Sînâ, eş-Şifâ, Fizik I, Arapça Metin neşri ve Çeviri: Muhittin Macit, Ferruh Özpilavcı, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004.

7.     İbn Sînâ, eş-Şifâ, Fizik II, Arapça Metin neşri ve Çeviri: Muhittin Macit, Ferruh Özpilavcı, Litera Yayıncılık, İstanbul 2005.

8.     John R. Searle, Toplumsal Gerçekliğin İnşası, İngilizce Çeviri: Muhittin Macit, Ferruh Özpilavcı, Litera Yayıncılık, İstanbul 2005.

9.     Robert L. Leahy, Bilişsel Terapi ve Uygulamaları, İngilizce çeviri, Muhittin Macit, Hasan Hacak, Ferruh Özpilavcı, Litera Yayıncılık, İstanbul, 2004.

           

Makaleler:    “Ebü’l-Ferec İbnü’t-Tayyab’in Eisagoge Şerhi”, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 19/2009, Haziran 2009, s. 105-149.

      “Akıl Risaleleri Geleneği ve Bu Gelenek İçinde Ebü’l-Berekât el-Bağdâdî’nin Akıl Risalesi”, İslâmî İlimler Dergisi, Mantık Özel Sayısı, Cilt 5, Yıl 5, Sayı 2, Güz 2010, s. 75-106.

      Ebü’l-Berekât el-Bağdâdî, Sahîhu Edilleti’n-Nakl Fî Mâhiyyeti’l-Akl, Akıl Risalesi, Çeviri, Ferruh Özpilavcı, İslâmî İlimler Dergisi, Mantık Özel Sayısı, Cilt 5, Yıl 5, Sayı 2, Güz 2010, s. 247-261.

      “Nedensellik Bağlamında Ebü’l-Berekât el-Bağdâdî’nin Meşşâî Gelenek İçindeki Yeri”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Ocak-Nisan/Cilt 10, Sayı 1, 2010, s. 53-78.

      “Gazzâlî’nin Mantık İlmini Meşrulaştırmasının Mantık Tarihi Açısından Değerlendirilmesi”, İslâmî İlimler Dergisi, Yıl 7, Cilt 7, sayı 13, 2012, s. 185-198.

      “Klasik Mantık metinleri Bağlamında Muhammed b. Yusuf es-Senûsî’nin Muhtasaru’l-Mantık İsimli Eseri”, İslâmî İlimler Dergisi, 10(2), 2015, s. 7-23.

      “Muhammed b. Yusuf es-Senûsî’nin Kavram ve Tanıma Yaklaşımı”, Usûl İslâmî Araştırmalar, 24 (24), 2015, s. 131-166.

      “Bir Kıbrıslı Müderris Davud-ı Karsî’nin ‘el-Îsâgûcî el-Cedîd ve’d-Durri’l-Ferîd’ İsimli Risâlesi, İbrahim Çapak, Ferruh Özpilavcı, Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi, 1(2), 2015, s. 7-29.

       “Mantık ve Dinî İlimler: Kelam, Fıkıh, Tefsir, Hadis, Tasavvuf, Arap Dili”, Mantık Araştırmaları I, SDÜ İlahiyat Fakültesi Yayınları, Isparta 2013, s. 40-91.

       “Muhammed b. Ahmed el-Harizmî’nin Ansiklopedisi Mefâtîhu’l-Ulûm’un Mantık Kısmı”, Nicholas Rescher, İslam Mantık Tarihi Üzerine Araştırmalar, içinde, çeviren Ferruh Özpilavcı, Kayseri-2013.

       “Dâvûd b. Muhammed el-Karsî el-Hanefî’nin Şerhu Îsâgûcî isimli Mantık Eserinin İnceleme, Değerlendirme ve Eleştirmeli Metin Neşri”, Yayın Aşamasında.

 

Sempozyum-Tebliğler:

 

       “Dâvûd-i Karsî’nin Şerhu Îsâgûcî İsimli Mantık Eseri”, Uluslararası Dâvûd-i Karsî Sempozyumu, Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Kars, 11-14 Mayıs 2017.

       “İslam Dünyasında Aristoteles’in Mantık Külliyatı”, 2400. Yılında Aristoteles ve Aristoteles’in Dünya Tefekküründeki Yeri Sempozyumu, Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Lefkoşe-Kıbrıs, 11-12 Kasım 2016.

       “Atpazarî Kutub Osman Fazlı Efendi’nin İlim ve Bilgi Anlayışı”, Osmanlı Döneminde Kıbrıs, Uluslararası Sempozyum, Lefkoşe-Kıbrıs, 09-11 Ekim 2015.

       “Gazzâlî’nin Mantık İlmini Meşrûlaştırmasının Mantık Tarihi Açısından Değerlendirilmesi”, 900. Vefat Yılında Uluslararası Gazzalî Sempozyumu, 7-8-9 Ekim 2011, İstanbul: Bağlarbaşı Kültür Merkezi.